top of page

Haldenkanalen Regionalpark mot 2035

Arbeidet med ny strategi for Haldenkanalen Regionalpark mot 2035 har pågått i samarbeid med kommunene representanter gjennom våren og forsommeren.
Som et ledd i dette arbeidet med utvikling av ny strategi for Haldenkanalen 2035 ble satsingen i Regionalpark Haldenkanalen i første kvartal 2023 evaluert ved bruk av OECD-modellen. OECD-modellen er en omfattende, systematisk og målorientert evalueringsmodell som er godt egnet for å evaluere Regionalpark Haldenkanalen.


Blant respondentene er 23,1 % ansatt i kommunene, 19,2 % representerer reiselivsbedrifter, 13,5 % frivillige lag og foreninger og 11,5 % er kulturnæringsaktører.


Evaluering viser at regionalparken har vært og er en relevant utviklingsaktør for de fire kommune og næringslivet i regionen. Det er innenfor utvikling av opplevelsesnæring og stedsutvikling regionalparken i størst grad har utgjort en forskjell og bidratt til positiv utvikling. Bygging av merkevaren er i gang, men på dette området blir ikke Regionalpark Haldenkanalen alltid oppfattet som avsender eller initiativtaker av ulike tiltak og får derfor ikke alltid rettmessig kred for dette. Det må også legges til at det fortsatt er mye ugjort på dette området.


Organisasjonen som står bak Haldenkanalen Regionalpark vurderes som effektiv, men er for dårlig med inkludering i prosjekter og løpende informasjon. Mangler i kommunikasjonen kan være årsaken til at Haldenkanalen Regionalpark som totalt har samlet om lag 35 millioner kroner, hvorav 18 milloner kroner er eksterne midler, til utviklingsarbeid i regionen de siste årene, ikke får nok anerkjennelse for dette arbeidet.Utkast til strategidokument for 2035

Utkast til strategidokument der tiltak, organisering av arbeidet samt kostnadsbudsjett og finansieringsplan er utarbeidet. Hovedpunktene presenteres her:


Visjonen for Haldenkanalen Regionalpark er: «Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!


Haldenkanalen Regionalpark skaper merverdi for kommuner, næringsliv og befolkning langs Haldenkanalen gjennom felles utviklingsprosjekter, sterk samhandling og bygging av en sterk merkevare, er misjonen for satsingen.


Følgende satsinger i regi av Regionalpark Haldenkanalen prioriteres i perioden 2024-35:

  1. Utvikling av en helårlig opplevelsesnæring

  2. Stedsutvikling

  3. Merkevarebygging av Haldenkanalen.


Hovedmålene for Haldenkanalen Regionalpark for perioden frem mot 2035 er som følger:

  • Styrke samarbeidsplattformer mellom næringsaktører, kommuner og frivilligheten samt initiere målrettede prosjekter for utvikling av opplevelsesnæring og stedsutvikling langs Haldenkanalen for styrket besøks- og bostedsattraktivitet. Dette som grunnlag for økt lokal verdiskaping (kvantifiseres) og befolkningsvekst (kvantifiseres)


  • Bidra til lokal medvirkning for styrking og videreutviklingen av særpregede natur og kulturverdier i samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og frivillighet, som grunnlag for en bærekraftig verdiskaping


  • Videreutvikle og styrke merkevaren Haldenkanalen


  • Økt innovasjonsgrad gjennom utvikling av nye tjenester og produkter samt etablering av nye virksomheter (kvantifiseres)


Comments


bottom of page