top of page

Regionalpark Haldenkanalen mot 2030

Evalueringen av 10 år med Regionalpark Haldenkanalen viser at samarbeidet så langt har gitt betydelige resultater. Regionalparken har gjennom sin virksomhet fått tilført regionen et betydelig antall millioner til ulike prosjekter og gjennom det skapt arbeidsplasser og opplevelser. Også merkevaren Haldenkanalen er vesentlig styrket gjennom samarbeidet.En viktig aktør i utviklingsarbeidet

Per 1. juli 2022 er det gjort opp status for hele 14 større og mindre utviklingsprosjekter med en samlet ramme på 18,4 mnok i regi av Regionalpark Haldenkanalen de senere årene.


Prosjektene strekker seg fra bedriftsnettverk som har jobbet med produktutvikling, flytende overnatting, Via Ferrata og Zip-line, sanking og utvinning av bioressurser, utvikling av en utmarksstrategi, forbedring av slusene, vedlikehold og sertifisering av DS Turisten, stedsutviklingsprosjekter, formidling av historie lang grensen fra andre verdenskrig og unionstiden, satsing på ungdom til kommunikasjon og profilering. I tillegg er tre prosjektinnsatser beskrevet, men så langt ikke finansiert.


Gjennom Regionalparkens arbeid er det tilført kommunene i størrelsesorden over 18 millioner kroner som en ellers ikke ville fått tilgang til. Hver krone fra kommunene har dermed gitt 2 nye kroner til utviklingsprosjekter i kommunene.


En detaljert oversikt over prosjekter og aktiviteter kan sees i strategidokumentet:Eller på våre nettsider:Samarbeidet har blitt en anerkjent utviklingsaktør i regionen, og har bidratt til å sette Haldenkanalen på kartet. Arbeidet har blitt en integrert del av næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Regionalparken har hatt som sitt fremste formål å skaffe eksterne midler til utviklingsprosjekter i kanalregionen, og har i det operative arbeidet leid inn personell fra sine samarbeidspartnere i regionen.


Samarbeidet har en markedsføringsside knyttet til Visit Norway, www.visithaldenkanalen.no og denne er nå en av de mest besøkte sider under Visit østfold. Det er derfor lagt ned et betydelig arbeid i merkevarebyggingen.Norske Parksamarbeid

Det er i dag 9 godkjente regionalparker i Norge, organisert nasjonalt under Norske Parker. Gjennom samarbeidet i Norske Parker er Haldenkanalen Regionalpark del av et nettverk med mange av de store destinasjonene i Norge, og markedsføres sammen med disse internasjonalt. Regionalpark som metodikk skal sørge for at initiativene fra grasroten ivaretas og gis utviklingsmuligheter. Dette er en modell for samarbeid som er anerkjent i mange europeiske land, men foreløpig ikke så så mye i Norge. Haldenkanalen fikk sin godkjenning som det fjerde geografiske samarbeidet i Norge. Bare Valdres, Nærøyfjorden og Telemarkskanalen var før oss. I det videre arbeidet blir det ennå mer viktig å se på arbeidet med ivaretaking av kulturverdier og ikke minst ungdomsperspektivet, Ung i Parks, som har som må å forankre utviklingsarbeidet hos ungdommen.Et geografisk avgrenset landskapsområde med felles kultur og identitetsgrunnlag

Regionalpark Haldenkanalen ble etablert i 2012 som et samarbeid mellom kommunene Halden, Aremark, Marker, Rømskog og Aurskog-Høland. Opprinnelig var også Østfold og Akershus fylkeskommuner med på eiersiden med årlige driftstilskudd, men fylkeskommunene har senere trukket seg ut og bidrar finansielt på prosjektbasis.


Regionalparken skal fremme næringsutvikling basert på regionens unike naturressurser og kulturhistorie. For å bli godkjent som en regionalpark kreves et natur- og kulturgrunnlag av nasjonal interesse, og det grunnleggende prinsippet er ivaretaking gjennombruk.


Regionalparken har følgende fokusområder:

  1. Merkevarebygging

  2. Stedsutvikling

  3. Opplevelsesnæring

  4. Grønn næringsutvikling


Veien videre

Samarbeidet Haldenkanalen Regionalpark ble initiert av Østfold fylkeskommune og har eksistert i 10 år. Charteret for samarbeidet har vært for perioden 2012-2022, med gjeldende strategiperiode er 2018-2022.


Kommunene oppfordres derfor nå til å ta stilling til en eventuell videreføring av samarbeidet. I den forbindelse vises til strateginotatet, Haldenkanalen mot 2030, som ble styrebehandlet 31.10.2022. Styret i regionalparken anbefaler her at driften videreføres, men at samarbeidet restartes, både med hensyn til organisering og aktiviteter. Det er ønskelig å se på samarbeidet på nytt, både når det gjelder innhold og organisering


Kommunene ble på bakgrunn av dette høsten 2022 bedt om tilslutning til ytterligere ett år, med samme bidrag som tidligere, med ambisjon om å legge frem en ny strategiplan medio 2023, som grunnlag for en eventuell ytterligere videreføring. Det vil da være hensiktsmessig å lage strategiplaner som sammenfaller med valgperiodene.


Arbeidet med det nye strategiplanene er i gang og representanter for alle eierkommunene deltok i slutten av februar på en samlingen der hensikten var å legge rammer for det videre arbeidet med å se på regionalparkens framtid. Arbeidet fortsetter utover våren, med en intensjon om å ha et ferdig strategidokument klart før sommeren. Det sendes ut en spørreundersøkelse til aktører i området rett etter påske, og aktuelle samarbeidspartner inviteres til møte.


Comments


bottom of page