Hjerte_med_bølger.PNG
Nasjonalt laboratorium

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med primærnæringen i Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er mobilisering i forhold til grønt entreprenørskap, aktivisere regionen i forhold regional matkultur, etablere samarbeid for god landskapspleie og bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske.

Oppnådde resultater
  • Det er tatt initiativ til prosjekter knyttet til naturbasert helse, oppdrett av edelkreps og
    et samarbeid knyttet til bioplast

  • Regionalparken har gjennomført en forstudie knyttet til kommersialisering av skogsbær, sopp og øvrige skogressurser, hvor NAV og IMDI deltar

  • Regionalparken samarbeider aktivt med Interregprosjektet Bioeconomy Region

  • Det arbeides sammen med Vannområdet med flere tiltak for en nasjonal pilotsatsing innen innovativ vannforvaltning, herunder en mulig restaurering av Liermosen.

  • NIBIO har levert innspill for artskart for bioprospektering

  • Det arbeides sammen med Klima Østfold tiltak for å dokumentere skog og vegetasjons betydning for klimaet