top of page

Natur og viltopplevelser rundt Haldenkanalen

Hvordan kan vi tilby gode naturopplevelser og kunnskap om natur?


Foto: Morten Pedersen

Regionalpark Haldenkanalen søkte høsten 2021 om midler til å gjennomføre et forprosjekt hvor vi ønsket å finne ut av hvordan tilby og utføre guidede turer hvor deltakerne får natur- og viltopplevelser samtidig som de lærer om naturen. Vi ønsket å tilby turer som setter fokus på naturverdiene og viltet i regionen. Med vilt menes alle viltlevende pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Prosjektet skulle gi verdiskaping i form av arbeidsplasser, men også en økt forståelse for og kompetanse om de naturverdier vi setter fokus på.


Regionalpark Haldenkanalen har vært prosjekteier, og Utmarksforvaltningen AS har vært innleid som prosjektleder. Regionalparkens administrasjon har hatt det overordnede administrative ansvaret for prosjektet.


Gjennomføring

Målet for prosjektet har vært etablering av kompetansebaserte natur- og viltopplevelser. Aktivitetene i prosjektet har blant annet være etablering av samarbeid, studietur, spesifisering av tilbud, testmarkedsføring mot utvalgte målgrupper og testing av piloter med tilbakemeldinger fra kunder.


Prosjektet har vært konsentrert rundt å finne egnede samarbeidskonstellasjoner som sammen kan etabler produkter basert på natur- og viltopplevelser. I tillegg til Utmarksforvaltningen har Visit Indre, Vannområdet og Kanalmuseet deltatt som aktive deltagere i prosjektet, og det er etablert samarbeid med lokale aktører og grunneiere hvor natur- og viltopplevelser er tilgjengelige.


Gjennom prosjektet har vi skapt møteplasser for lokale aktører, identifisert mulige lokale aktører/tilbydere, skapt arenaer for opplevelser og knyttet kontakter med eksterne samarbeidspartnere for booking og salg. I tillegg har vi utviklet og testet egne tilbud innen natur- og viltopplevelser, og innledet samarbeid om framtidige tilbud innen natur- og viltopplevelser. Vi har også utviklet fire ulike pilotprodukter, hvorav ett ble prøvd ut av to grupper.


Veien videre

Det er behov for å jobbe vesentlig mer med markeds- og trendanalyser, testmarkedsføring, målgrupper, prissetting og hyppighet av turer, i tillegg til videreutvikling av produkter og samarbeid, nettverk og møteplasser.


Avhengig av det videre arbeidet med marked, målgrupper og aktører, er det sannsynligvis også andre mulige natur- og viltopplevelser ut over det som er nevnt i rapporten. Dette avhenger av videre finansering til et hovedprosjekt.

Foto: Morten Pedersen

Foto: Morten Pedersen

Comments


bottom of page