top of page

Salgbart vilt

Jaktturismeprodukter i tråd med Haldenkanalen Regionalparks utmarksstrategi

Utmarksforvaltningen AS har på vegne av Haldenkanalen Regionalpark, hatt i oppdrag å stimulere rettighetshavere til å tilby jaktturismeprodukter i tråd med Haldenkanalen Regionalparks utmarksstrategi (2015-2025). Prosjektet startet i 2017 og avsluttet i 2021. Prosjektet har vært spisset inn mot utvikling og etablering av pakkeprodukter bestående av hytteutleie kombinert med salg av jakt på ulike viltarter.


Prosjektet skisserte følgende aktiviteter for å utvikle og etablere jaktprodukter i kommunene Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland:

  1. Kartlegge dagens utleie av husvære

  2. Motivere grunneierne for salg av jakt

  3. Veilede grunneier og utvikle kvalitetskravene til jaktproduktene

  4. Veilede frem til ferdig salgbart produkt med bl.a. produktsammensetning og avtaleutforming

  5. Markedsføre jaktproduktene og hjelpe til med veiledning om hvor produktet kan selges


Nasjonal handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser slår fast at det er gode muligheter for økt verdiskaping basert på jakt og viltkjøtt. Erfaring, kunnskap og kontaktnett er avgjørende for høy produktkvalitet og mulighet for å ta en høyere pris. Det er likevel vanskelig å få et høyt nok volum til at virksomheten blir lønnsom og opplevelsesproduksjonen er arbeidsintensiv sett i forhold til inntektene. Det er krevende å utvikle et mangfold av lønnsomme jaktprodukter som kan selges på det åpne markedet og som reiselivsprodukter i regionen.


Interessen for naturopplevelser er imidlertid høy og blir det viktig å framheve jakt som en aktivitet og kilde til kortreist mat. Det kan også komme nye rammer i form av tilskuddsordninger, fradragsmuligheter og forenkling av regelverk som gjør det lettere å utnytte viltressurser, slik at det muligheten for å utvikle lønnsomme produkter øker. Det kan derfor være avgjørende å holde trykket oppe også framover på å stimulere til økt satsting på jakt og andre produkter som tar utgangspunkt i utmarka langs Haldenkanalen.


Det er i prosjektet gjennomført en kartlegging blant grunneiere og utmarkslag om eksisterende jaktprodukter og interesse for etablering og videreutvikling av produkter. Det er utarbeidet priseksempler og forslag til jaktavtaler. Prosjektet har hatt som resultatmål å etablere minst tre pakkeprodukter og det faktiske resultatet ble to ferdige produkter. Grunneiere er også og interessert i bruk av viltkjøtt og ressurser fra utmarka.


Det er i prosjektet også laget en pilot på en skogskasse etter en konkret henvendelse om dette. Regionalpark Haldenkanalen og Utmarksforvaltningen har engasjert Matfatet Ørje i å sette sammen en skogskasse basert på skogs- og viltressurser som høstes/sankes i områdene langs Haldenkanalen og som kan selges av Hafsrød gård. Hafsrøds skogskasse blir en pilot på denne type produkt, som utvikles og leveres i et samarbeid mellom Regionalpark Haldenkanalen, Matfatet og Hafsrød gård. I tillegg er Restaurant Curtisen med på laget for å tilberede spiseklare produkter til kassen som tenkes testet ut av gjester hos Hafrsrød høsten 2021. Piloten grenser også til Regionalparkens prosjekt om Verdiskapning basert på artsmangfold langs Haldenkanalen, slik at piloten også følges opp i dette prosjektet.


Parallelt med arbeidet med å utvikle en pilotkasse i samarbeid med Hafsrød har Matfatet på oppdrag for Utmarksforvaltningen og Haldenkanalen Regionalpark også arbeidet med å utvikle et konsept for en skogskasse for salg i lokalmatutsalg i Haldenkanalen. Konseptet har fått navnet «Skogskasse – Sangen fra skogene i Haldenkanalen». Pilotprosjektet på Hafsrød og Sangen fra skogene utfyller hverandre på en god måte.


bottom of page