top of page

Naturbasert helse

En klynge av virksomheter for samspill.

Regionalpark Haldenkanalen har fått støtte av Innovasjon Norge til å gjennomføre et nettverksprosjekt om Naturbasert Helse.


Naturbasert Helse defineres som fysisk aktivitet i naturlige omgivelser, med sikte på å komplettere det tradisjonelle helse- og omsorgstilbudet. Fysisk aktivitet i natur har dokumenterte positive helse-effekter både for somatiske og psykiske lidelser, både forebyggende og habiliterende. Ved å utnytte det naturgitte utgangspunkt i regionen, kan det utvikles ny næringsvirksomhet som et mønster- prosjekt både for den nye Region Viken og nasjonalt.


Utbygging av tjenester innen Naturbasert Helse kan være ett viktig tiltak for å møte framtidige utfordringer innen helsesektoren i forhold til mangel på penger, plasser og personale innenfor tradisjonelle tilbud.


Forstudien har kartlagt interessenter og finner grunnlag for å gå videre med prosjektet til en forprosjektfase. Forstudien viser også til relevante kompetansemiljøer som må brukes i det videre arbeid. Det finnes offentlige virkemidler som kan brukes, men det må søkes et tett samarbeid både med kommunene, fastlegene og spesialisthelsetjenestene for å få brukt virkemidlene optimalt, i et samspill mellom etablerte, konvensjonelle tilbud og nye tilbud.


Forstudien peker på at tilbud som etableres innenfor Naturbasert Helse ikke bare har et lokalt og regionalt marked, men også kan utbygges ut for å søke et internasjonalt marked. Regionen har unike forutsetninger for dette gjennom artsmangfoldet og naturressursene, Nord Europas Grønne Lunge. Risikoen med å gå videre er begrenset når en nå ser at det finnes et antall virksomheter i regionen som vil bidra til å søke å skape en ny næringsklynge for Naturbasert Helse

bottom of page