top of page

Næring i en ny hverdag

En ny hverdag, med nye markedsmuligheter og endret etterspørsel post korona

Hvordan skal vi omstille oss til en ny hverdag, med nye markedsmuligheter og endret etterspørsel post korona? Regionalpark Haldenkanalen er innvilget tilskudd av Viken Fylkeskommune, gjennom tilskuddsordningen Næringsutvikling i distriktskommuner, til tiltak for å gjøre reiselivsnæringen i Haldenkanalen forberedt for en ny hverdag, med nye markedsmuligheter og endret etterspørsel post korona.


Prosjektet er et samarbeid mellom Haldenkanalen Regionalpark og reiselivsorganisasjonene i kanalen, og er strakstiltak for å redde og utvikle de aktørene som har stort behov for bistand. Prosjektet består av flere delaktiviteter som ikke nødvendigvis er avhengige av hverandre, men kan gjennomføres enkeltvis.


Prosjektet er spesielt rettet mot å:

  • legge til rette for å beholde arbeidsplasser, samt behov for omstilling

  • utløse lokalt og regionalt samarbeid i større prosjekter, gjerne på tvers av kommunegrenser

  • bidra til en bærekraftig nærings- og lokalsamfunnsutvikling

  • bidra til økt attraktivitet for næringsliv, befolkning og tilreisende


Prosjektet er direkte utløst av nedstengingen av opplevelsestilbud, og ikke minst stenging av grensene. Haldenkanal-regionen har i hele sin lengde grense mot Sverige. At denne grensen stenges har stor betydning for de tilbud vi har i regionen, der mange av opplevelsene er direkte knyttet mot beliggenheten på grensen, for eksempel sykkel- og vandringsleder som går på tvers av grensen.


Hovedaktivitetene som inngår i prosjektet er direkte oppfølging av aktiviteter som regionalparken tidligere har initiert og utviklet. Felles for alle er at vi ønsker å jobbe konkret mot en ny markedssituasjon, og gjøre de aktuelle bedriftene best mulig rustet til å møte denne hverdagen.


Prosjektet omhandler følgende aktiviteter:

  • Bedriftsnettverkene i Brekke Sluser og innen lokalmat som skal utvikles og forberedes for videre satsing får tilskudd med inntil kr 200 000,-

  • Forbedringsanalyser hvor 10 enkeltaktører får tilbud om kvalitetsheving knyttet til eget produkt og kompetanse, samt nødvendig omstilling som følge av endret marked får tilskudd med inntil kr 300 000,-

  • Markedstilpasning med utvikling av merkevare og produkter med tanke på nærmarkedet får tilskudd på inntil kr 250 000,-bottom of page