top of page

Kulturminner som grunnlag for verdiskaping

Verdiskapning i tilknytning til de natur- og kulturverdiene som finnes i regionen.

Haldenkanalen Regionalpark jobber målrettet med å utvikle arbeidsplasser i tilknytning til natur- og kulturarven. Gjennom prosjektet Kulturminner som grunnlag for verdiskaping har vi ved å sette kulturminnene inn i en næringsutviklingssammenheng arbeidet med å bevare det, men også vise de frem til folk og skape oppmerksomhet og verdi.


Haldenkanalen Regionalpark og Haldenvassdragets Kanalselskap søkte midler fra potten avsatt for utvikling av Haldenvassdraget i Viken Fylkeskommne. Søknaden ble innsendt etter samordning av interesser mellom vannområdet, regionalparken, kanalselskapet og utmarksavdelingen. Kulturminnene det skulle arbeides med er forskjønning av slusesteder, vedlikehold på dampbåtene og tilrettelegging i Brekke.


Bakgrunn for søknaden er det store engasjementet for å løfte frem Haldenkanalens natur og kulturressurser, og med det som utgangspunkt skape attraktivitet og arbeidsplasser. Kanalselskapet sørger for at kulturminnet er i best mulig forfatning, og regionalparken legger til rette for utvikling og bruk. Regionalparken har to sentrale satsinger i strategiperioden - verdiskaping med utgangspunkt i kulturminnene og verdiskaping med utgangspunkt artsmangfoldet.


Aurland Naturverkstad har gjennomført en landskapsressursanalyse for oss, der de forslår for oss at de viktigste satsingene ligger innenfor områdene; artsmangfold, fellesgoder og tilgjengelighet, møteplasser, lokalmat, samt skog og innovasjon. Arbeidet er derfor godt i tråd med dette, noe vi også vil utvikle videre.

Det er også viktig å se dette arbeidet i sammenheng med kommunens arbeid med stedsutvikling og attraktivitet, knyttet opp mot egne prosjekter og andre fellesprosjekter. I denne sammenheng henvises til bygdemiljøpakka som Aremark kommune deltar i og Interreg-prosjektet LID.


Både regionalparken og kanalselskapet representerer godt forankrede samarbeid med god kontakt med innbyggere og næringsliv i regionen. De tiltak som det ble søkt støtte til ble valgt med utgangspunkt i ønske om en bredde i aktivitetene. Søknaden gikk i hovedsak gå på ytterligere tilrettelegging, slik at kanalen kan oppfattes som mer besøksvennlig og attraktiv.


Samlet kostnad for prosjektene i søknaden var kr 5.707.000 med stor grad av egenfinansiering, enten i form av tildelinger fra stiftelser eller egenkapital. Målsettingen med tiltakene som ble søkt gjennomført var større oppmerksomhet om kanalen, og med det flere besøkere og bedre grunnlag for å drive næringsvirksomhet. Fylkeskommunen innvilget søknaden med kr 1.000.000. Følgende tiltak ble innvilget:


  1. Søknad om støtte til «Lyssetting av slusene i Ørje og Strømsfoss» innvilges med inntil kr 400 000.

  2. Søknad om støtte til «Gjennomføring av planlagte tiltak i Brekke sluser» innvilges med inntil kr 400 000 kr.

  3. Søknad om støtte til «Sertifisering og sikkerhetsmessige tiltak av DS Turisten» innvilges med inntil kr 200 000.


Prosjektet ble avsluttet i desember 2021.

Les prosjektets sluttrapport her
bottom of page