top of page

DS Turisten

Støtte til istandsetting og restaurering

Passasjerfartøyet «Turisten» ble bygget i 1887 ved Nylands Mek. Verksted i Kristiania og var 84 fot. I tiden før bilveier og landeveistransport ble utbygget fraktet «Turisten» varer, husdyr og passasjerer langs vannveien i Haldenvassdraget, heriblant kong Haakon en tur i 1909. I 2019 besøkte Kong Harald skipet og fikk en orientering om dets historie. Skipet var også sterkt involvert i tømmertransporten. I 1963 gikk «Turisten» i opplag, og ble senere ribbet og senket i Femsjøen ved Halden. I 1997 ble «Turisten» hevet, og er i dag restaurert slik det fremstod i 1927. Fartøyet har sin originale dampmaskin fra 1887 og en lang rekke gjenstander og deler er gjenfunnet og brakt om bord i forbindelse med restaureringsarbeidet. Fartøyet representerer transport- og skipshistorie fra den tiden før utbygging av moderne landveis transportsystem.


«Turisten» inngår i en total vernesammenheng som også inkluderer store deler av vassdraget med sluser og anløpssteder i Halden. Haldenkanalen er en del av Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner, og DS Turisten utgjøre et viktig element i den helhetlige bevaringen av kanalen.


Regionalpark Haldenkanalen har avtale med eierne om vederlagsfri bruk av fartøyet under forutsetning av at nødvendige vedlikeholdsarbeider utføres. I denne avtalen inngår generelt vedlikehold og drift, men også en del større tiltak.

Regionalpark Haldenkanalen samarbeider med Stiftelsen Engebret Soot og Venneforeningen MS Thor om drift og vedlikehold, og vi har i 2018 og 2019 kjørt en rekke turer med til sammen ca 1.000 passasjerer hvert år. Regionalparken kjøper tjenester av stiftelsen til vedlikeholdsoppdrag og drift. Stiftelsen er ikke eier av skipet, men utførende foretak på noen områder. Arbeid som disse foreningene utfører er således ikke å betrakte som dugnad, men som kjøpt kompetanse og arbeidskraft.


Det er en imponerende stor dampbåtflåte i Haldenkanalen, og vi er veldig stolte av alle skip vi har i drift. MS Turisten er likevel "Dronningen" av alle skip på Haldenkanalen. I 2019 er det utgitt en ny bok om DS Turisten som kulturminne og om livet langs kanalen. Østfoldmuseet har en periode jobbet med etablering av at fartøyvernsenter i Østfold, og vi har en sterk målsetting om at det i den forbindelse skal være mulig å anlegge en "dampavdeling" til vårt område, der vi dag besitter svært god kompetanse på drift av veteranbåter, spesielt med dampkjele.


Tiltakene som de senere år er omsøkt og innvilet er avgjørende for at vi skal kunne ha båten i drift framover. DS Turisten representerer et fartøy som det finnes få av, tiltakene er nødvendige for å stanse forfall og kunne ha skipet i drift, fartøyet har allmenn interesse i området og stilles til rådighet for offentligheten gjennom en rekke oppsatte turer hvert år.


Haldenkanalen Regionalpark har har fått innvilget omlag 1 million kroner av Riksantikvaren til utbedring av rådeskader de siste årene. Regionalparken fikk også innvilget 250.000 fra Østfold Fylkeskommune i 2021 til fenderlist og skorstein og har i 2023 fått ca 250.000 til nytt tak og en skikkelig vårpuss.


Våren 2023 fikk Regionalparken innvilget ytterligere 1 million kroner av Riksantikvaren til ulike restaureringstiltak på DS Turisten.


Haldenkanalen Regionalpark arbeider fortsatt for å skape et mer langsiktig solid økonomisk fundament for båtene i Haldenkanalen. Dampbåtene er kostbare å ha i drift. Både med bemanning og driftskostnader. DS Turisten går på steinkull. Det er også blitt enormt dyrt i denne energikrisesituasjonen som har vært. Ikke bare har det vært dyrt å skulle skaffe «drivstoffet» til dampskipet, men det har også til tider vært svært vanskelig å få tak i.


For å få båtene i mer trafikk er det derfor nødvendig med årlig driftstøtte, et mål det arbeides mot.

 

bottom of page