top of page

Bedriftsnettverk i Haldenkanalen

Fem ulike forstudier om bedriftsnettverk i Haldenkanalen

Haldenkanalen Regionalpark er innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge til gjennomføring av fem forstudier om bedriftsnettverk i Haldenkanalen. Nettverkene er delvis geografisk og delvis tematiske.


Bedriftsnettverk Brekke

Bakgrunn: Regionalparken ønsker å gjennomføre konkrete tiltak som er kommet frem gjennom en workshop med Snøhetta. Dette må koples mot kommersielle aktører som kan bruke miljøet i Brekke som utgangspunkt


Målsetting: Utvikle solide bedrifter og økt verdiskapning med utgangspunkt i området ved Brekke sluser


Resultat: Prosjektet gjennomført med godt resultat og anbefaling om videreføring. Det søkes nå tillatelse for bygging av klatrepark, en etablering som er en forutsetning for det videre arbeidet.


Prosjektrapport: Last ned her


Bedriftsnettverk Strømsfoss

Bakgrunn: Strømsfoss er å betrakte som navet for opplevelsesbedrifter i Aremark og utgjør som klynge det største potensialet i kanalen. Gjennom uformelt samarbeid er det allerede gjort et forberedende arbeid, men det kreves struktur og formalisering for å optimalisere utbyttet


Målsetting: Utvikle solide bedrifter og økt verdiskapning med utgangspunkt i området ved Strømsfoss


Resultat: Prosjektet er gjennomført i henhold til planen, og det er gode utviklingsmuligheter for dette nettverket. Deltakerne er imidlertid noe avventende med å gå videre i et forpliktende samarbeid, slik at dette utsettes noe.


Prosjektrapport: Last ned herBedriftsnettverk Naturbasert helse

Bakgrunn: Kommunene Rømskog og Aurskog Høland har flere bedrifter og et fagmiljø innen økologi og naturbasert helse


Målsetting: Utvikle solide bedrifter og økt verdiskapning med utgangspunkt i naturbasert helse og etablere et forpliktende nettverk som kan levere attraktive produkter i et stadig større marked


Resultat: Prosjektet gjennomført med godt resultat og anbefaling om videreføring. Det er allerede søkt midler til forprosjekt for dette.


Prosjektrapport: Last ned herBedriftsnettverk Aktivitet på kanalen

Bakgrunn: Næringsutvikling i regionen henger tett sammen med aktivitet på kanalen. Sikrer man aktivitet på kanalen, gir dette synergier i form av produktutvikling og etterspørsel.


Målsetting: Utvikle solide bedrifter og økt attraksjonskraft til regionen, med utgangspunkt aktivitet på kanalen. I denne sammenheng snakker vi om alt fra kanoutleie til overnatting på vannet, og passasjerbåter og veteranbåter er spesielt viktig.


Resultat: Dette prosjektet er ikke gjennomført som et bedriftsnettverk på lik linje med de andre nettverkene. Regionalparken har selv hatt ansvaret for dette uten å leie inn eksterne veiledere. Arbeidet har i stor grad gått på å legge til rette for de som driver båttrafikk på vassdraget, ved siden av at vi jobber med flytende overnattingstilbud.


Det er inngått leieavtale med eierne av DS Turisten, og en drifts- og vedlikeholds-avtale med stiftelsene Engebret Soot og Thors Venner. Disse får bruke skipet vederlagsfritt mot å holde det vedlike og tilby passasjerturer i vassdraget, noe som var forutsetningen i nettverket. Regionalparken har betalt forsikring og sertifiseringskostnader. Dette har gitt et attraktivt tilbud knyttet til dampbåter, og vi har hatt ca 1.000 passasjerer pr år med Turisten. MS Brekke betjener nedre del av vassdraget med sin dieseldrevne båt, både ruteturer og charterturer. Trafikken har økt fra i underkant av 2.000 passasjerer pr år til ca 4.500 pr år i 2019. Samarbeidet hår gått på at vi har fått til trafikk på store deler av kanalen – DS Turisten med charter og et mindre antall ruteturer nord for Strømsfoss, og MS Brekke med faste ruteturer og charter nord for Strømsfoss.


Det har vært felles markedsføring av båttrafikken, men neppe et grunnlag for et formalisert samarbeid utover dette. Regionalparken har i prøveperioden betalt sluseavgiften for disse båtene i to år, ca 65.000 pr år og i tillegg dekket noe markedsføring. Det foreligger ikke noen utredning av mulig samarbeid, men laget en samarbeidsavtale.Bedriftsnettverk lokalmat

Bakgrunn: Regionalparken har hatt fokus på lokalmat, men evnet å gjøre lite med det. Det er imidlertid etablert lokalmattilbud i store deler av regionen, og vi ønsker å knytte disse sammen i et større nettverk. Nettverket må sees i sammenheng med arbeidet som tidligere er lagt ned i forhold til digital plattform for salg og formidling


Målsetting: Utvikle solide bedrifter og økt attraksjonskraft til regionen med utgangspunkt i lokale råvarer og lokal foredling. Etablere et nettverk av produsenter som setter fokus på lokal produsenter og historien rund disse. Ambisjonen er også å få de aller minste til å heve seg litt, slik at de evner å etterleve myndighetenes krav i forhold til salg.


Resultat: Prosjektet gjennomført med et interessant resultat og anbefaling om videreføring, men i denne omgang ikke som et bedriftsnettverk. Det er anbefalt at det etableres mer lokale nettverk og at en ser an utviklingen før en går videre med formalisering av samarbeidet over en så stor region. Spesielt interessant er det at vi nå prøver ut en selvbetjent butikk i et kjøpesenter, for å se om dette kan fungere. Det vil bli søkt midler til oppfølging av dette prosjektet.


Prosjektrapport: Last ned herbottom of page