top of page

Haldenkanalen Regionalpark mot grønn framtid med nye satsinger

I Haldenkanalen Regionalpark satses det ambisiøst. I den neste 5 års-perioden er målet å skape 500 nye arbeidsplasser fram til utgangen av 2022 – samt å skape økt oppmerksomhet, bevissthet og stolthet over natur- og kulturressursene i regionen.


En spisset satsing tar utgangspunkt i regionens naturlige fortrinn knyttet til det blå og grønne:

  • artsmangfold av nasjonal interesse

  • store skogarealer med høy avkastningsevne

  • Norges eldste kanal og sluser

  • Variert og levende kulturlandskap, nær de store befolkningskonsentrasjonene på Østlandet

  • Spennende kulturhistorie


Det grønne skiftet

Satsingen på det grønne skiftet i regionen, blir et et supplement til Østfold fylkeskommunes satsing på bioøkonomi og på Næringsriket. Det skal satses på:

  • Bioprospektering, som betyr systematisk kartlegging av alle typer organismer som kan representere verdifulle genetiske og biokjemiske ressurser. Dette skal drives som et tverrfaglig forskningsprosjekt

  • Skogskjøtsel, med sikte på bl.a. økt skogplanting, bedre balanse mellom tilvekst og avvirkning, og synliggjøring av skogens betydning i klimapolitikken

  • Vannkvalitet, der en vurderer medvirkning i et større prosjekt for restaurering av Liermosen nord for Bjørkelangen, deltakelse i BIOWater, som er et europeisk fellesprosjekt, og deltakelse i forskning og utvikling vedrørende bruk av nye materialer som kan hindre avrenning til vassdraget

Regionalparken er eid av kommunene Halden, Marker, Aremark, Rømskog og Aurskog Høland, samt Østfold Fylkeskommune. Trygve Tamburstuen er gjenvalgt som styreleder.


Grønt entreprenørskap

Andre aktører i regionen satser også på grønn utvikling. Høgskolestiftelsen for innovasjon & entreprenørskap på Bjørkelangen tilbyr nå utdanning innen Grønt Entreprenørskap sammen med Høgskolen i Innlandet.


Comentários


bottom of page